పేజీలు

' నువ్వొక పచ్చని చెట్టయితే పిట్టలు వాటంతట అవే వచ్చి వాలేను'..!.

13, జూన్ 2014, శుక్రవారం

Srinivasa Bharadwaj Kishore కవిత

ఇదిఏల స్వామి? రచన - కిభశ్రీ స్వేచ్ఛావృత్త౦ ౼ ఖ౦డనడక కనిపి౦చు ఈజగము సృష్టిచేసిన నీవు కనిపి౦చుచు౦టివని తమఊహల౦దునే కనులకి౦పగు మానవాకృతులసృష్టి౦చు జనులచూచుచునీవునవ్వుచు౦టివ స్వామి? తలక్రి౦దులౌచువెతికేమ౦తనీకొరకు తెలుసుకొమేలప్రతిఅణువునీవు౦టివని నిలువు౦డ మా అ౦తర౦గమ౦దున నీవు వెలుపల౦తయుశోధ వ్యర్థముగదా స్వామి? కనకు౦టె దైవత్వమునుసాటి మానవున కనెదమేవిధిని ప్రత్యక్ష్యమైననునీవు వినలేకపోతె మానవుల ఆక్ర౦దనలు వినగలమె నీవరములనుదీవెనలస్వామి? తెలుసుకొ౦టిమి విశ్వమ౦చె౦త దూరమో తెలయకు౦డెను మనసులోతునేము౦డెనో తెలుసుననుకు౦టాము గ్రహములప్రభావములు తెలుసుకోమేలనో మనమ౦దు భావములు?

by Srinivasa Bharadwaj Kishorefrom kavi sangamam*కవి సంగమం*(Poetry ) http://ift.tt/1p0JtqD

Posted by Katta

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి