పేజీలు

' నువ్వొక పచ్చని చెట్టయితే పిట్టలు వాటంతట అవే వచ్చి వాలేను'..!.

25, సెప్టెంబర్ 2012, మంగళవారం

రేణుక అయోల || మాటలు గుమ్మంలో విరగ బూస్తాయి

మీకు తెలుసా కొందరి మాటలు
మంచు కత్తులు
చల్లటి నీటి చుక్కలు గుండె మీద రాలుతున్నా

పదునులేని కత్తి

దిగబడుతుంది బలవంతంగా.

అవాల్లా జారుతున్న మాటలు పాదం మోపలేని నిస్సహాయత
అవి రెక్కలు కట్టుకుని దీపంపురుగుల్లా విసిగిస్తాయి
జీవితాన్ని క్షాణాల్లో చిందర వందర చేసీ మాటలు లోపలలికి వెళ్లిపోతాయి
తుఫాను వెళ్లిన చిత్తడి నేల అవేశాలు అక్రోశాలు ఏడారి ముళ్ళమోక్కలు చేతులు నలుముకుంటూ
మనవేపు చూస్తూంటాయి ఒక దాని ఒకటి పొంతన వుండదు,వాళ్ళ ముఖాలే పదే పదే మనవంక చూస్తుంటాయి

అప్పటిదాక ఆల్లుకుపోయినవి రేపటిని రంగులకలయికలో ముంచెత్తినవి పరాయిగా బొత్తిగా పరిచయం లేని ముఖంలా
గుంపులోకి వెళ్లిపోతాయి మన గురించే కొత్తగా మాటలు మోదలు పెడతాయి‘ అవే మన వాకిటిలో వద్దనా రంగు రంగుల పూలై మన చేట్లనిండా విరగబూస్తాయి.