పేజీలు

' నువ్వొక పచ్చని చెట్టయితే పిట్టలు వాటంతట అవే వచ్చి వాలేను'..!.

11, నవంబర్ 2012, ఆదివారం

కాశి రాజు ||మార్పు ||


ఎంతటి రూపంతరమంటే
నిన్న శరీరం , ఈ రోజుదాకాలేదు
ఏదో మార్పు

నిక్కరు నుండి ప్యాంటుదాకా
నాకు తెలిసీ,తెలియకుండానే

కానీ
అదే ఆత్మ

మళ్ళీ చిన్న సందేహం
నిర్మలమైనది నిలకడలేనిదైపోయిందేమో! అని

ఒక మార్పు
అల్లరి.అమాయకత్వం నుండి
ఆత్మశుద్ది,ఆత్మాభిమానమ,ఆత్మబలం,ఆత్మవిశ్వాసం
అనే నాలుగు స్తంబాలనేసుకుని నాముందు నిలబడింది

ఆ మార్పే
కొంత కాలాన్ని కవితగా
నా ఖాతాలో జమచేస్తుంది
అది కూడా గాడార్దాలతోనో,గూడార్దాలతోనో
మార్పుకు లోనౌతుంటుంది

ఒక మార్పు
కాలంలోని క్షణాలన్నీ క్రమబద్దంగా మారుస్తూ
ఈ నిమిషం బతుకు సుఖమనే భావన నాతో బలవంతంగా మోయిస్తూ
కాలమే మార్పు చెందుతుందనే నిజాన్ని
నాతో చెప్పకనే చెప్పి
మార్పు చెందుతూనే ,అంటే మనిషిలాగానే బతకమని
ఓ ఉచిత సందేశాన్ని ఇస్తుంది .