పేజీలు

' నువ్వొక పచ్చని చెట్టయితే పిట్టలు వాటంతట అవే వచ్చి వాలేను'..!.

14, డిసెంబర్ 2012, శుక్రవారం

Welcome to Kavisangamam

KS Entry

Welcome to the Stage

Nauduri Murthy garu at KS

Kavi Yakoob at KSSpeach of Siva Reddy Garu at Kavi Sangamam Poetry FestivalSpeach of Afsar At Kavisangamam Poetry Festival


Palapitta Gudipati garu at KS Meet

Mementoes to Guests At Kavisangamam Poetry FestivalSpeach of Sikhamani garu at KS meet

Guest of the Poetry Festival Subodh sarkar's words on the occassion

Suresh Raju gaaru about Vaada and road safty

BVV Prasad's Poem

Naresh Kumar's Poem

Sashi Sekhar's Poem

Ro Hith's Poem

Anil Dani's Poem

Haiku Parameshwari's PoemsDaida Ravi's Poem

Mercy Margaret's Poem

Shailaja Mitraa's Poem on Poetry Festival

Jaya Shree Naidu's Poem

Suravara Rajan's seesa padhyam

Varna Lekha Poem

Krishna veni's Poem -Amma kodaka

Bobby Nee At the Poetry Festival


Naa Mokham Naku kanipinchindi

Kapila Ram Kumar's Poem

Pulipati Guru Swami's Kavulu pade kalam

Sky Baba at KaviSangamam Poetry Fest

Mukunda Rama Rao garu with Subodh Sarkar Poem

Group Photoes and Memotoes on the occassion of Poetry Festival

Narasinga Rao garu at KS