పేజీలు

' నువ్వొక పచ్చని చెట్టయితే పిట్టలు వాటంతట అవే వచ్చి వాలేను'..!.

25, అక్టోబర్ 2013, శుక్రవారం

కవిసంగమం సిరీస్ 11 : కవుల పరిచయం

మూడు తరాల కవుల కవిసంగమం :సీరీస్ -11
...............................................................
వేదిక : 'గోల్డెన్ త్రెషోల్డ్',ఆబిడ్స్,నాంపల్లి స్టేషన్ రోడ్,హైదరాబాద్
సమయం : 9.11.2013

6pm- 'మిస్ మీనా' నాటక ప్రదర్శన
7pm-కవిసంగమం


.

నందిని సిధారెడ్డి