పేజీలు

' నువ్వొక పచ్చని చెట్టయితే పిట్టలు వాటంతట అవే వచ్చి వాలేను'..!.

1, సెప్టెంబర్ 2012, శనివారం

కె.కె॥కలుసుకో||


నింగి ఎత్తుని కొలవాలంటే,
నీటిచుక్కని కలుసుకో

మనిషి మూలం వెదకాలంటే,
మట్టిబెడ్డని కలుసుకో,

మౌనవేదన చదవాలంటే,
మనసు పొరలని కలుసుకో

నువ్వు ఎవరో తెలియాలంటే,
ఒక మంచి మిత్రుని కలుసుకో

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి