పేజీలు

' నువ్వొక పచ్చని చెట్టయితే పిట్టలు వాటంతట అవే వచ్చి వాలేను'..!.

2, సెప్టెంబర్ 2012, ఆదివారం

నరేష్ కుమార్ // దా..తమ్మీ...! //

దా..తమ్మీ...!
కొన్ని రాలిపోఇన
కన్నీళ్ళేరుకుందాం...
గవ్వెగద
మనకిప్పుడు
మస్తుగున్నై....

ఏం ఆరాం
దింటున్నవ్...!
గాడెవడో
మన తమ్ముడెనాట
అచ్చిండు

మనకు
శాతగాని
పండ్లన్ని జేశింది
గాడెనటా.....

రజాకార్ల
కండ్లల్ల మనం గొట్టంగ
మిగిలిన
కారం
గిప్పుడు
చరిత్ర కండ్లళ్ళ
వోత్తుండు
గా కితావ్ల
ఒక్క కమ్మల్నన్న
దాశివెడుదాం
నాలుగు కాన్నీటి
సుక్కలు

నాలుగువందల
ఏండ్లకింద
మనం పీకంది
నల్బై ఏండ్లల్ల
ఉక్డాఇంచిండాట...

మన శాతవహనునికేమెర్క
నాగరికత....?
గీ మొగోడచ్చే దాక

పోరాటమంటె నీకేమెర్క నాకేమెర్క
సమ్మక్క
అడివిల
జరుగుబాటు లేక
జంగు జెశిన
తిరుగుబాటు తప్ప....

ఔరా....!
కళలంటే
నీకెం ఎరకరా ఫాల్తూ..!?
రామప్ప
నాగిని నడుం తప్ప..

అసల్కు
నీదేం భాషరా...?
నాలుగు
పద్యాల పోతయ్య
రాశిన
మూడు ముక్కలు తప్ప

థూ....!
మనదేం బతుకురా
కాలవడ్డ బస్సు
ఏడ్తుందాట...!
అరవై ఏండ్ల
మన కన్నీళ్ళెవడు
జూశిండు.....?
(evarinee kincha pariche uddesham to kaadu )

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి