పేజీలు

' నువ్వొక పచ్చని చెట్టయితే పిట్టలు వాటంతట అవే వచ్చి వాలేను'..!.

24, ఆగస్టు 2012, శుక్రవారం

కపిల రాం కుమార్ //మా రక్తం కాదూ! //

ఓ స్వాతంత్ర్యమా
నీది అపురూప సుందరనామం
అత్యంత ఆకర్షణీయ రూపం

అలాంటి నీవు
నా మట్టి గోడలపూరిగుడిసెలోకి
వస్తున్నవేమోననుకున్నను!
నీ అడుగుల సవ్వడికోసం
నిరంతరం నిరీక్షిస్తున్నాను!
కాని
డబ్బున్నవాళ్ళతో్
డాబుసరి వెలగబెట్టి
వారి జీవితం మాధుర్యం చేస్తున్నావు!

మొన్న ఒకసారి నిన్నుచూసి
కోపంగా అరిచాను! విన్నవు కావు.
ఓ ధనవంతుణ్ణి సుఖపెత్తడానికి వెడుతున్నావు!

మళ్ళీ ననిన్న
నల్లబజారు యజమాని వళ్ళో రాసక్రీడలో
ములిగినప్పుడు, నిర్ఘాంత పోయాను!

నువ్వేమీ చిన్న పిల్లవి కావు!
విలువకల కాలంలా
శీలంకల్లదానివఅనుకున్నాను!
ఏళ్ళు నిండిన ప్రౌఢవు సుమా!మరి ఈ రోజు
మా ఫాక్టరీ మేనేజరు
ఎర్రలిక్కరు అందిస్తూ నీకు విందు చేస్తున్నప్పుడు
అర్ద్రంగ నా గుండె స్పందదిస్తున్నది!

వాడు గ్లాసులో పోసిందేమిటి?
మా శ్రమ జీవుల్ ర్క్తం కాదూ???
థూ!

*23-08-2012ka

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి